extra info

oudervereniging

De oudervereniging is een groep ouders die met de school samenwerken aan het creëren van een gezellige sfeer op school.

De activiteiten hebben o.a.als doel ouders dichter bij elkaar te brengen. Bij de aanvang van het schooljaar organisereert de oudervereniging een koffieochtend.

Wanneer de school ondersteuning nodig heeft bij bepaalde activiteiten kan zij beroep doen op de oudervereniging.

Opbrengsten van activiteiten worden besteed aan de uitbouw van de school en komen steeds ten goede van de leerlingen.

De oudervereniging vergadert maandelijks op school.

Wil je graag deelnemen of meehelpen?

oudervereniging@deloep.be

 

lichamelijke opvoeding

onder constructie.

afwezigheden

Het is wenselijk de leerkracht of school zo snel mogelijk te informeren over de afwezigheid van uw kind.

Voor afwezigheden wegens ziekte die een periode van 3 dagen niet overschrijdt, volstaat een verklaring ondertekend en gedateerd door de ouders. Een modelformulier is te verkrijgen op het secretariaat.

Je kan maximum viermaal per schooljaar een zelfgeschreven ziekmelding indienen.

Vanaf 5 al dan niet gespreide halve lesdagen per schooljaar die als problematische afwezigheid zijn geregistreerd,moet de school aan een aantal door de overheid opgelegde voorwaarden voldoen.

De melding van de afwezigheden aan het CLB een verplichting.

De registratie van de afwezigheden is door de ouders te volgen op Smartschool, hieronder de mogelijke codes:

Z        ziekte met verklaring ouders

D        medisch attest van de dokter

R        van rechtswege

Mits akkoord van de directeur

P         persoonlijke redenen

Q  S  O  C  V  H

L          te laat

B         problematische afwezigheid

 

kosten

U betaalt geen inschrijvingsgeld voor uw kind, noch bijdragen voor kosten die nodig zijn om de eindtermen na te streven. De materialen die hiervoor nodig zijn krijgen de leerlingen kosteloos.

Toch kan de school niet voor alle kosten instaan, voor bepaalde activiteiten zijn we genoodzaakt een bijdrage te vragen (bv; toneel- of theatervoorstelling, workshops, sportactiviteiten, zwembeurten, …) Per schooljaar mag de school een bijdrage vragen van € 85.

Voor het fruit dat de leerlingen dagelijks krijgen betaalt u € 1 per week en het LoepT-shirt kost € 5.

Al deze kosten worden gefactureerd. In het eerste trimester betaalt u een voorschotfactuur. In december krijgt u een factuur van het eerste trimester en in juni de afrekening van het tweede en derde trimester met de aftrek van het voorschotfactuur en ontvangt u een factuur of creditnodta.

Het bedrag van de voorschotfactuur bedraagt €50.

Ook voor de meerdaagse uitstappen binnen de onderwijstijd kampen, zeeklassen, … vragen we een bijdrage.

Extra muros

Dit zijn de activiteiten georganiseerd voor een groep leerlingen buiten de schoolmuren. De school gaat er zonder  tegenbericht van de ouders van uit dat de leerlingen deelnemen.

Voor elke graad wordt er jaarlijks een meerdaagse activiteit georganiseerd. Deze gaan op twee opeenvolgende jaren door op een verschillende locatie met andere doelen.

gezondheidsbeleid

Het gezondheidsbeleid van de school geldt voor zowel fysieke, geestelijke als socio-relationele gezondheid.

Enkele acties:

  • dagelijks aanbod van vers fruit
  • stimuleren goede drink- en plasgewoonten
  • controle van de hoofden na een vakantie door het kriebelteam
  • uitbreiding van het sport en spel aanbod tijdens speeltijden

Geen eetzaal maar een open restaurant!

Om de stress van de eetzaal te vermijden kiezen we voor een open restaurant.

De leerlingen kiezen waar ze gaan zitten met wie en hoelang.

We maken goede afspraken zodat de leerlingen begrijpen hoe ze hun middagpauze aanpakken en verantwoordelijkheid leren nemen.